VĚDA A VÝZKUM

 

Rozvíjíme zejména teoretický aparát matematické analýzy používaný při modelování reálných situací a simulací experimentů. Pozornost je věnována především problematice diferenciálních rovnic (určených pro modely jevů probíhajících ve spojitém čase), diferenčních rovnic (pro modelování jevů s diskrétním průběhem) a jejich systémům. Studovány jsou i tzv. dynamické rovnice na časových škálách, které sjednocují poznatky pro spojitý a diskrétní čas a umožňují jejich kombinování. Opomenuty nezůstávají lineární, nelineární, ani parciální diferenciální rovnice, včetně rovnic neutrálního typu a rovnic se zpožděním, jež mají široké uplatnění nejen v oblastech technických a přírodních věd, ale např. i v ekonomii.

um10 um11

Vytváříme nové poznatky a výsledky, které jsou pravidelně publikovány v renomovaných vědeckých časopisech. O pokrocích v kvalitativní teorii rovnic pravidelně přednášíme na mezinárodních konferencích ve světě.

Věnujeme se také technickému kreslení a deskriptivní geometrii (mj. zobrazovacím metodám a konstruktivní geometrii). V této oblasti dosahujeme rovněž nových výsledků, a to především v oblasti metod konstrukcí, které jsou také prezentovány v odborných časopisech.

um12 

Nabízíme asistenci a výpočetní pomoc ostatním vědeckým skupinám, a to od podrobného studia funkcí a posloupností, přes modely s využitím systémů rovnic, až po výpočty ve specializovaných matematických programech.

Úzce spolupracujeme s dalšími matematickými pracovišti v Brně, zejména s Ústavem matematiky a statistiky Masarykovy univerzity. Jsme v kontaktu se specialisty na různé oblasti matematiky u nás i v zahraničí.