VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Ústav matematiky negarantuje žádné studijní obory a nevede závěrečné práce, ovšem podílí se na výuce ve většině technicky zaměřených oborech na fakultě. 

Vyučované předměty

Ústav matematiky zajištuje výuku uvedených předmětů:

Aplikovaná matematika (garant - doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.)

Aplikovaná matematika pro arboristy (garant - doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.)

Deskriptivní geometrie (garant - Mgr. Petr Liška, Ph.D.)

Inženýrská matematika (garant - Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.)

Inženýrská matematika pro NI (garant - doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.)

Konstruktivní geometrie (garant - Mgr. Alice Králová)

Konstruktivní geometrie a technické kreslení (garanti - Mgr. Marie Koktavá, Ph.D.; Mgr. Petr Liška, Ph.D.)

Konstruktivní geometrie a TK (garant - Mgr. Petr Liška, Ph.D.)

Kurz matematiky (garant - doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.)

Matematika (garant - Mgr. Radka Smýkalová, Ph.D.)

Matematika (v AJ) (garant - doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.)

Základy vyšší matematiky (garant - Mgr. Simona Fišnarová, Ph.D.) 

Kurzy a semináře

Základní kurz matematiky (Matematika, Základy vyšší matematiky) obsahuje úvod do diferenciálního a integrálního počtu a lineární algebry. Vzhledem k technologickému pokroku v posledních desetiletích již absolventi nepočítají komplikované úlohy známé ze studia našim dědům, ale výuka se přirozeně posouvá k seznámení se s matematickým aparátem na jednodušších výpočtech. Díky tomu není nutné trénovat početní dovednosti a ve výuce je možné se soustředit na porozumění základnímu konceptu a metodám. Na některých oborech jsou posíleny partie věnované aplikačnímu potenciálu představovaného aparátu (Aplikovaná matematika pro arboristy)

um05 

Navazující kurz matematiky (Inženýrská matematika, Vyšší matematika) obsahuje vyspělejší partie vyšší matematiky s větším potenciálem pro aplikace a použití při řešení inženýrských problémů. Jedná se zejména o diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných a diferenciální rovnice. Dle povahy oboru jsou tyto partie na některých oborech doplněny i dalšími kapitolami, jako teorie grafů nebo lineární programování. Speciální mutace tohoto kurzu (Aplikovaná matematika) zahrnuje navíc křivkové integrály, vektorovou analýzu, úvod do rovnic matematické fyziky a parciální diferenciální rovnice, to vše s výrazným důrazem na využití při studiu fyzikálních problémů.

um06 

Volitelný seminář z matematiky (Matematika – seminář) je určen pro studenty bakalářského studia všech fakult. Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování znalostí a dovedností z oblasti elementárních funkcí a řešení různých typů rovnic a nerovnic. Do výuky jsou zařazeny i základy diferenciálního a integrálního počtu. Studenti si v rámci předmětu upevňují základní výpočetní dovednosti.

Volitelný předmět Kurz matematiky slouží především k doplnění a případnému rozšíření znalostí posluchačů v oblasti středoškolské matematiky a dále jako podpora pro povinný předmět Matematika. Kurz je zaměřen na problematické partie probírané v základním kurzu matematiky.

Konstruktivní a deskriptivní geometrie se zaměřuje hlavně na zobrazení trojrozměrných objektů na papír tak, aby je bylo možno přesně určit. K tomu slouží tzv. zobrazovací metody. Ve všech oborech se vyučují tři základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání a axonometrie. Jelikož náročnější úlohy se dnes již řeší metodami počítačové grafiky, soustředíme se hlavně na pochopení, jak tyto metody fungují, na základní postupy a konstrukce a rozvoj prostorové představivosti. Podle oboru, na kterém se předmět vyučuje, jsou zařazovány aplikace (zobrazení střech, práce na topografických plochách, průniky těles), další zobrazovací metody (lineární perspektiva), případně informace o plochách stavební a technické praxe

um07um09