CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Vzhledem k profilu absolventa LDF Ústav matematiky negarantuje studijní obory a nevede závěrečné práce. Jeho role spočívá v práci se studenty, jejich výchově k rigoróznímu myšlení, naučení základním numerickým a početním dovednostem v oblasti vyšší matematiky a ke zlepšení prostorové představivosti a grafických vyjadřovacích schopností. Ústav zajišťuje výuku matematiky na většině fakult Mendelovy univerzity a výuku konstruktivní geometrie na Lesnické a dřevařské fakultě.

Historie

Matematika se přednášela na Mendelově univerzitě v Brně ihned od jejího založení (tehdy ovšem se univerzita jmenovala Vysoká škola zemědělská v Brně) v roce 1919. Nejdříve na zemědělsko-hospodářském oboru (přednášejícím byl profesor brněnské techniky dr. Jan Vojtěch) a od roku 1920 i na oboru lesnickém, kde se navíc začala vyučovat i deskriptivní geometrie, kterou přednášel docent České vysoké školy technické v Brně dr. Vladimír Mašek. Ten byl v roce 1921 jmenován mimořádným profesorem matematiky a deskriptivní geometrie. Tímto byl vlastně založen ústav matematiky a deskriptivní geometrie, který se tak stal jedním z nejstarších ústavů na fakultě.

Prof. Mašek byl prvním a zároveň dlouhodobým budovatelem ústavu, založil ústavní knihovnu a napsal první učební texty. Odborně se věnoval geometrii křivek a ploch, intenzivně se zabýval deskriptivní, syntetickou, analytickou a kinetickou geometrií. Navíc ve školním roce 1924-1925 byl děkanem lesnického oboru a v letech 1937-1938 a 1945 byl děkanem hospodářského oboru. Jako vedoucí ústavu působil až do roku 1956, kdy odešel do důchodu.

um01 um02

Vedení převzal jeho první asistent RNDr. Ing. Zdeněk Hustý, který se zabýval problematikou řešení diferenciálních rovnic. V roce 1965 byl jmenován profesorem a v roce 1971 odešel na Vysoké učení technické. Prof. Hustý založil na katedře vědecký seminář (čímž se připojil k dalším tradičním brněnským seminářům o diferenciálních rovnicích pod vedením prof. Rába, prof. Neumanna a prof. Voráčka, které navazovali na práci prof. Borůvky). Diferenciální rovnice se staly základem odborného výzkumu ústavu (v té době katedry). Prof. Hustý se odborně zaměřil na globální invarianty a asymptotické a oscilační vlastnosti lineárních diferenciálních rovnic sudého řádu.

um03 

Po odchodu prof. Hustého jej krátce zastoupil vedoucí katedry geodézie prof. Fausek a v letech 1972-1979 byl ústav externě veden doc. Číhalem. Roku 1980 se vedoucím stal opět matematik doc. Ivo Res. Odborným zaměřením bylo i nadále studium asymptotických vlastností lineárních diferenciálních rovnic. Od ledna 1990 se pak stala novou vedoucí ústavu RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. S ní byla navíc spojena i druhá oblast základního výzkumu – diferenciální geometrie (teorie jetů). V roce 2004 ji ve vedoucí funkci vystřídal RNDr. Petr Rádl, který v ní působil do roku 2007. Od tohoto roku je vedoucím ústavu doc. Robert Mařík.

Po celou dobu historie ústavu byla vždy kromě základního výzkumu věnována velká pozornost i pedagogické činnosti. Matematika byla (a je) vyučována na všech fakultách univerzity a na většině oborů. Skoro vždy zajišťoval ústav výuku na všech fakultách sám, od roku 2008 je výuka matematiky na Provozně ekonomické fakultě zajišťována tamním Ústavem statistiky a operačního výzkumu. Výuka druhé disciplíny, konstruktivní (deskriptivní) geometrie, probíhala vždy jen na Lesnické a dřevařské fakultě.

um04 

Současnost

Ústav navazuje na své historické kořeny a i v současnosti zaštiťuje výuku matematiky na většině fakult a oborů na univerzitě a konstruktivní geometrie (případně technického kreslení) na Lesnické a dřevařské fakultě.

Vědecké zaměření je převážně na kvalitativní teorii diferenciálních rovnic a matematické modelování. Ústav úzce spolupracuje s dalšími matematickými pracoviště v Brně a v rámci odborných konzultací i s ostatními ústavy na fakultě.

Kromě vědeckých článků publikují jeho pracovníci i vysokoškolské učebnice a skripta. Podpora výuky je zajišťována formou e-learningu a ústav navíc provozuje veřejnosti přístupný server s online aplikací Mathematical Assistant on Web (viz záložka Spolupráce s praxí).